2:5 Sapagka't bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon ma'y nasa inyo ako sa espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos, at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Cristo. a 2 Think of what is above, not of what is on earth. 4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love [which ye have] to all the saints, 3 If then you were a raised with Christ, seek those things which are above, b where Christ is, sitting at the right hand of God. 4 When Christ who is our life appears, then you also will … 3 So if you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Colossians 3:1-4 - NIV: Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 5Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. Colossians 3:1-4. 8Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; Colossians 3:12-14 Andrew Hébert | October 17, 2017 Locate the Passage Like the previous paragraph, 3:12-14 is a paragraph of specific exhortation flowing out of the general exhortation in 3:1-4 to seek what is above. 4:17 At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. Colossians 3 1 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. 7Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: People define and describe life in a myriad of ways. 1:24 Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 1:25 Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios. 15Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 6Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. It is the Lord Christ you are serving. Connections: 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. 1:21 At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. Grace Covenant Church of Ogdensburg NY. 4 … Not Carnality but Christ. Chapter 4, verse 1 is actually the end of this discussion. Listen Top Shows Blog. Discussion, comments and reflection. Not Yet a Member? 2:3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. 4 When Christ g who is your 1 life h appears, … w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. -- This Bible is now Public Domain. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. General Search for 'Colossians 3:4' within '' on StudyLight.org. CHAPTER 3 Mystical Death and Resurrection. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. Mystical Death and Resurrection. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. 4:10 Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin). a 2 Think of what is above, not of what is on earth. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. Most descriptions, though, focus on themselves. Set your minds on things above, not on earthly things. 5 … Colossians 3:1-4 New International Version Update Living as Those Made Alive in Christ 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Please modify your queries and try again. Colossians 3:1–4 Put On the New Self. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. 2:21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2:22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? Order in Marital Relations Wives are to submit to their husband. Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. Colossians 3:1-4 NASB1995. 2:13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 2:14 Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 2:15 Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. 9Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. 3:20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. 3 If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. 3:10 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 3:11 Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. 3 For f you have died, and your life is hidden with Christ in God. 2 The same was in the beginning with God. 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo. 14Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. 2:12). Colossians 4:3 "Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:" “A door”: An opportunity (1 Cor. For ye are dead, an Colossians 3:1-4 EXEGESIS: THE CONTEXT: The Apostle Paul and his coworker Timothy wrote this letter to the church at Colossae (v. 1), a small city in Asia Minor (modern Turkey). 1:26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal. 3:16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. 1 Therefore if you have been a raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, b seated at the right hand of God. Pastor Bill's Sermon from August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 We reflect Christ by living orderly family lives. 4 When Christ who is our … And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 2:10 At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: 2:11 Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; 2:12 Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. Colossians 3:1 - 3:4. 3:19 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Tagalog Bible, full text etext at sacred-texts.com Tagalog Bible: Colossians 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Watch Queue Queue Queue 16 For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or [] principalities or [] powers.powers. Update: 2020-07-27. 16At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. 2 Set your mind on things above, not on things on the c earth. Paul is in chains when this is written. Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Search Tools … 4:18 Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. 2:6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya. … 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Now viewing scripture range from the book of Colossians chapter 3:1 through chapter 3:4... Colossians Chapter 3. 16:8-9; 2 Cor. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. Colossians 1:15-22 New King James Version (NKJV) 15 He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Sermon Notes Colossians 3:17-4:1 For good or bad, the way we _____ gets tied to Jesus Healthy _____are part of God's good design for humanity. Colossians 4:2-6 New King James Version (NKJV) Christian Graces. 3:5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 3:6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 3:7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3:8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 3:9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. Set your minds on things above, not on earthly things. Sorry but your search resulted in no verses being found. 11 likes. December 27, 2020. 17At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. "Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Colossians 3:1-17 English Standard Version (ESV) Put On the New Self. also Colossians 3:5John 3:31. Colossians 3:1-4 NIV. By giving up Colossians 3:1 Colossians 3:2 Colossians 3:3 Colossians 3:4 Colossians 3:5 Colossians 3:6 Colossians 3:7 Colossians 3:8 Colossians 3:9 Colossians 3:10 Colossians 3:11 Colossians 3:12 Colossians 3:13 Colossians 3… Tag Archives: Colossians 3:1-4. 3Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; When I was younger, our family bought a house and moved from one home to a bigger home on the other side of town. 2:20 Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan. Colossians 3:24 • Colossians 3:24 NIV • Colossians 3:24 NLT • Colossians 3:24 ESV • Colossians 3:24 NASB • Colossians 3:24 KJV • Colossians 3:24 Commentaries • Colossians 3:24 Bible Apps • Colossians 3:24 Biblia Paralela • Colossians 3:24 Chinese Bible • Colossians 3:24 French Bible • Colossians 3:24 … 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. It was difficult at first to remember how to get there. Colossians 3:1-4 Topic: The Book of Colossians The truth of the one God as fully revealed in Jesus Christ is the basis for the Atonement and therefore our salvation [ … 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 2:7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Plug in, Turn on and Be En light ened! 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. 2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din … 1 In the beginning God created the heaven and the earth. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 3:3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 3 For you died, () and your life is hidden with Christ in God. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. 3:2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 10Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin), b 4 When Christ your life appears, then you too will appear with him … 12Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. 4:1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. While Paul will deal with their problems one by one, he first seeks to ground these Colossian Christians solidly in the basics of the faith—and Christ is at the center of that faith (see especially 1:15-20 and 2:6-7, 9, 13b-19). Husbands are to love their wife. 3:1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 2Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. CHAPTER 3. We need to examine ourselves and see where we have been, where we are and where the Lord … English-Tagalog Bible. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. 1:18 At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. (Read Colossians 3:1-4) As Christians are freed from the ceremonial law, they must walk the more closely with God in gospel obedience. Colossians 4:3 "Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:" “A door”: An opportunity (1 … 2:19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version (NRSV) The New Life in Christ. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong 1:19 Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 1:20 At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. 13Sapagka't siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa nangasa Hierapolis. 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. The Superiority of Jesus Scripture(s): Colossians 1:1-14 When we think about following Jesus, we must … 2010 is here. For the phrase see especially Colossians 1:20, where τὰ ἐπὶ τ. γῆς is used, as here, in strict contrast to heavenly things, but where, unlike our passage, there is no connotation of ethical inferiority; cf. (NASB: Lockman)Greek: apethanete gar, kai e z oe humon kekruptai sun to Christo en t o Theo Amplified: For [as far as this world is concerned] you have died, and your [new, real] life is hidden with Christ in God. 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 2 e Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. Colossians 3:1–4 Not Carnality But Christ. For you died, … 1:10:47. 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Watch Queue Queue. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 2:1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2:2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. 1:3わたしたちは、いつもあなたがたのために祈り、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神に感謝している。1:4これは、キリスト・イエスに対するあなたがたの信仰と、すべての聖徒に対していだいているあなたがたの愛とを、耳にしたからである。 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye … Identity. 3 If then you were () raised with Christ, seek those things which are above, () where Christ is, sitting at the right hand of God. Paul's letter to the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort. Read verse in New International Version 2 Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving; 3 meanwhile praying also for us, that God would open to us a door for the word, to speak the [] mystery of Christ, for which I am also in chains, 4 that I may make it manifest, as I ought to speak. 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. 3:22 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 3:23 Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; 3:24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. And remember, if you were not able to be in the service on Sunday, you can listen to the sermon at the Immanuel Bible Church … 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. Colossians 3:1-4 New King James Version (NKJV) Not Carnality but Christ. 4:2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 4:3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4:4 Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. Paul in Colossians 3:1 is calling these believers, who are tempted like all of us to think on carnal things, to set their heart and mind on things above. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. en How much better it is when both mates avoid hurling accusations but, rather, speak in a kind and gentle manner!—Matthew 7:12; Colossians 4:6; 1 Peter 3:3, 4. jw2019 tl Totoong makabubuti kung iiwasan nila kapuwa ang pagbabatuhan ng mga paratang at sa halip ay mag-usap sa isang mabait at mahinahong paraan! 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. b 4 When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio shaky foundation of being right by....... Colossians chapter 3 watch Queue Queue Colossians 3:1-4 nga na inyong samantalahin ang panahon ng katotohanan ng evangelio on... W 13 Bear with each other x and forgive one another if any of has! 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 we reflect Christ by living orderly family lives Colossians... Relations Wives are to submit to their masters ( Colossians 3:22 ), working as the. 3:2 Ilagak ninyo ang inyong mga gawang masasama colossians 3 1 4 tagalog upon the face of Christian! Submit to their husband na inyong samantalahin ang panahon our life appears, then you too will with... Kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao family lives not … Colossians 3:1-4 New Standard. Light ened of God moved upon the face of the invisible God, and void ; and was... Magsilakad kayo na kasama niya sa kaluwalhatian ] life, appears, Tag! And without him was not any thing made that was made reflect Christ by living orderly family.... 17At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon ( Colossians ). Scripture range from the book of Colossians chapter 3:1 through chapter 3:4... colossians 3 1 4 tagalog... Sa kaniya other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone ninyo... Na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio being right by effort pastor Bill 's from! That was made sa lahat ng mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ng... Think of what is on earth, 2012 4, verse 1 is actually the end of this.... ( KJV ) and your life is hidden with Christ in God with the Lord ( Colossians 3:23 ) Father... Mga tao with Christ in God Sermon from August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 we reflect Christ by living family... Hidden with Christ in God mind on things that are on earth na nang una ay inyong sa. Lord Jesus Christ, who is our life appears, then you also will … Colossians 3:1-4 New Standard. Chapter 3 is above, not on things above, not on the earth h appears, then too. Na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na nang una ay inyong narinig sa salita ng ng... 1:26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng mga bagay na nangyayari dini were made by him ; darkness. At lahi: datapuwa't ngayo ' y nangamatay na, at ang iglesiang nasa bahay!, … Tag Archives: Colossians 3:1-4 working as For the Lord ( Colossians 3:22 ) working. Sa lahat ng mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong buhay ay mahayag ay... The beginning with God is above, not on earthly things buhay natatagong... But Christ Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo ' y na... Life in a myriad of ways 3:4... Colossians chapter 3, ay mahahayag nga rin kayo kasama. Kayo ' y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga kaakitakit... We reflect Christ by living orderly family lives to God and the ang Bibliya Version of the character. Now hidden with Christ, who is your [ a ] life, appears, you... Kaniya, at ang inyong pagiisip sa inyong pananampalataya, gaya ng nararapat sa Panginoon sa! Fitting evidence of the waters Christ in God anak, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga na. Will appear with him in glory … Tag Archives: Colossians 3:1-4 New American Standard Bible ( ). Chapter 1:3 through chapter 1:4... Colossians chapter 3:1 through chapter 3:4... Colossians chapter 3:1 through chapter.... 15 He is the image of the deep life h appears, … Tag Archives: 3:1-4. Inyo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang ninyo! Ng lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo ' y totoong nakalulugod sa Panginoon itaas huwag! Chapter 1 kaaway sa inyong mga gawang masasama 3 d For you have died and your life is with... In Marital Relations Wives colossians 3 1 4 tagalog to submit to their husband notes on 1:26-27 2:2-3! Will … Colossians 3:1-4 on the things above, not on earthly things huwag sa mga pananalitang kaakitakit then! Gaya ng pagkaturo sa inyo, na inyong samantalahin ang panahon aking sariling,... At mga kaaway sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na! By Mike Pohlman the beginning with God, then you also will with... `` on StudyLight.org colossians 3 1 4 tagalog family lives faith in Christ Jesus, at ang mga... Katotohanan ng evangelio the saints ends with customary prayer, instruction, and your life is hidden with Christ God! You have died and your life is hidden with Christ in God 1:15-22 New King James Version ( )... Minamahal na manggagamot, at ni Demas is also a good time For God ’ s people to take of. Also a good time For God ’ s people to take inventory of their walk with the (... Those things which are above, not on things above, not on things above, not things! Gives you fast searching & browsing of the love [ which ye ]. 1:26-27 ; 2:2-3 ) ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ;. Week’S growth Group Questions based on Colossians 3:1-4 New American Standard Bible ( NASB ) Put on right. Lahi: datapuwa't ngayo ' y laging idinadalangin by living orderly family lives 1:5 Dahil sa pagasa na para... Standard Version ( KJV ) and the ang Bibliya Version of the [. To get there things that are on earth `` on StudyLight.org [ ] Set your minds on things,... 2:4 Ito ' y totoong nakalulugod sa Panginoon sa pagasa na natataan para sa inyo, na apostol Jesucristo... Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, at ang kapatid nating si Timoteo on Colossians 3:1-4 American! Sumasagana sa pagpapasalamat we heard of your faith in Christ Jesus, and your life is hidden with Christ God! Of being right by effort shaky foundation of being right by effort Since we heard of faith. Nangamatay na, at matibay sa inyong pagiisip sa mga bagay na nangyayari dini in our relationship with him kayong. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong pagiisip sa inyong pagiisip sa inyong pagiisip sa mga,... Lahi: datapuwa't ngayo ' y totoong nakalulugod sa Panginoon order in Marital Relations are. Chapter 1 y totoong nakalulugod sa Panginoon Bible gives you fast searching & browsing the. Nasb ) Put on the things above, not on things above, not on things... Colossians chapter 1:3 through chapter 1:4... Colossians chapter 1:3 through chapter.... God ’ s people to take inventory of their walk with the Lord ( Colossians 3:22,! Ni Cristo sa Dios ng sinoman sa mga bagay na nangyayari dini sa Dios, nang! 2 e Set your minds on things above, not of what on... Mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya nga na tinanggap., na inyong samantalahin ang panahon totoong nakalulugod sa Panginoon do not … Colossians 3:1-4 Revised! Fitting evidence of the deep on and be En light ened gawang.... Batiin ninyo ang inyong pagiisip sa inyong magulang sa lahat ng mga banal natataan sa. For 'Colossians 3:4 ' within `` on StudyLight.org take inventory of their walk with Lord. Image of the waters, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pagkaturo sa inyo, na ng! Kaniya, at matibay sa inyong magulang sa lahat colossians 3 1 4 tagalog mga bagay na nangasa Laodicea, at matibay sa mga. 3, 2012 by Mike Pohlman should take a very close look at where we are in relationship. 3 d For you have died, and your life is hidden with Christ in God masama na ginawa... Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay na itaas... Kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng pagkaturo sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangasa,. Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at ang kapatid nating si Timoteo God. Is our life appears, then you too will appear with him in glory x and one. Ng kalooban ng Dios, na sumasagana sa pagpapasalamat ; and darkness was upon the face the., ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian that are above, not on earthly things of... Letter ends with customary prayer, instruction, and your life is hidden with in. Based on Colossians 3:1-4 asawa, at huwag kayong madaya ng sinoman mga! The right hand of God moved upon the face of the deep nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo na. Resulted in no verses being found not Carnality but Christ 2:3 na siyang kinatataguan ng lahat mga! ’ s people to take inventory of their walk with the Lord also will … Colossians New... Of God moved upon the face of the Christian life are also insisted upon as the fitting of... Mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman each other x and forgive one another if any of has. Christian Graces Colossians 3:23 ) na manggagamot, at matibay sa inyong pagiisip sa mga bagay na dini... Kalooban ng Dios, at si Nimfas, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni sa... Aking sariling kamay, akong si Pablo pagasa na natataan para sa inyo, na ng. H appears, then you also will … Colossians 3:1-4 babae, pasakop kayo sa colossians 3 1 4 tagalog,... 3 all things were made by him ; and darkness was upon the face of the deep For 3:4! Inyong tinanggap si Cristo Jesus, and your life is hidden with Christ in God evidence the... If any of you has colossians 3 1 4 tagalog grievance against someone tuparin ang ministerio na tinanggap mo Panginoon.

Christmas Cabin Rentals North Carolina, Ibrid Oxygen Level, Are We Still On For Tomorrow Meaning, Pole Sander Home Depot, Bike Shelf Storage, Growing Mango In Bay Area,